Prof. Dr. Prakash R. Somani

Contact Us Dr. Prakash R. Somani.
Vijaynagar, Bld.No. 3, B-14,
Near Dhareshwar Mandir,
Sinhgad Road,Dhayari.
Pune-411041, Maharashtra, India.


+91-020-66272485
 +91-7406878156
 +91-8975840759 /+91-9922213513
psomani_cmetp@yahoo.com
psomani1@yahoo.comVisits :
  © Copyright © 2018 www.prakashsomani.com